نقاب کوه با رفتن به طبیعت زیباو کوهستان زندگی واقعی را حس کنیم و با عکس های زیبا از طبیعت و کوهستان زیبائیها را به خانه خود بیاوریم و همیشه در حفظ و پاکیزگی آن تلاش کنیم. http://n-kooh.mihanblog.com 2019-01-15T22:25:50+01:00 text/html 2012-05-16T04:57:10+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi قله مهرچال و پیرزن کلوم 22/02/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/29 <p align="center"><a href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><font size="6" face="Times New Roman"><strong><em>Ali Saeidi N</em></strong></font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font size="6"><font face="Times New Roman"><font color="#ffcc00"><a href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><strong><em>facebook</em></strong></a></font></font></font><strong><em><font size="7" face="WingDings"><font color="#ffcc00" size="6" face="times new roman, times, serif"><a href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</a></font></font></em></strong>&nbsp;&nbsp; </p> <div align="left"><font color="#ffcc00" size="6" face="Times New Roman"></font><font size="2"><strong><em></em></strong>&nbsp;</div></font><font size="2"> <div align="center"><font color="#ffcc00" size="6" face="Times New Roman"> <table style="border: 12px dashed rgb(255, 255, 255); width: 100%; color: rgb(255, 204, 51); font-family: times new roman,times,serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse;" cellSpacing="0" cellPadding="8"> <tbody> <tr> <td style="border: 12px dashed rgb(255, 255, 255); width: 50%; border-collapse: collapse;"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><font color="#ff6600" size="5"><strong><em>بازگشت به نقاب کوهستان</em></strong></font></a><font color="#ff6600"><strong><em> </em></strong></font></font></td> <td style="border: 12px dashed rgb(255, 255, 255); width: 50%; border-collapse: collapse;"><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><font color="#ff6600" size="5"><strong><em>بازگشت به کوهستان آبی </em></strong></font></a></font></td></tr></tbody></table></font></div> <div align="center"><font color="#ffcc00" size="6" face="Times New Roman"><strong><em> <hr> <hr> <hr> </em></strong></font><font color="#ffcc00" size="6" face="Times New Roman"><strong><em> <hr> </em></strong><a href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><font face="times new roman, times, serif"><strong><em>Photo Gallery Snow Forecast </em></strong></font></a></font></div><font color="#ffcc00" size="6" face="Times New Roman"> <div align="right"><strong><em></em></strong>&nbsp;</div> <p align="center"><a href="http://www.mountain-n.com/"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><strong><em>WWW&nbsp;&nbsp; &nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</em></strong></font></a><font size="2"><font size="6"><strong><em> </em></strong></font></font></p><font size="2"> <div align="right"><strong><em> <hr> </em></strong></div> <div align="right"><strong><em> <hr> </em></strong></div> <div align="right"><strong><em> <hr> </em></strong></div> <div align="center"><strong><em> <hr> </em></strong></div></font><div align="center"></div></font><div align="center"></div></font><div align="center"></div><strong><em><font size="4"><a title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/29" target=""> <p align="center"><strong><em><font size="4">صعود مشترک به قله مهرچال و پیرزن کلوم&nbsp; توسط گروه کوهنوردی تهران و گروه کوهنوردی همت شمیران</font></em></strong></p> <p align="center"></p></a><p align="center"></p></font><p align="center"></p></em><p align="center"></p></strong><p align="center"><strong><em><font size="4"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://www.axgig.com/images/30035057871238794969.jpg"></font></em></strong></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/03561483162461163709.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/22606588775200354679.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/76014239156348005238.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/90933601222904000824.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/79132834443606287637.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/35038765546839694898.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/74375998553703464917.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/65649301967525736016.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/75267184793434481262.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/96992812664901662923.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/58968340824244966936.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/50774423209185515695.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/16895442043319341014.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/34712421383326442815.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/13719517944525266190.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/66719675454823750156.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/83332809338172042209.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/87966050522940655892.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/47123565319877641040.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/47512314609450509684.jpg"></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="absMiddle" src="http://axgig.com/images/79394549183252584202.jpg"></p> <div align="center"><strong><em><font color="#ff6600" size="3">کلیه عکسهای این برنامه توسط&nbsp; آقای کریم مردی گرفته شده است </font></em></strong></div><strong><em> <div align="left"> <hr> </div></em></strong> <div align="left"><strong><em> <hr> <hr> </em></strong></div> <div align="left"><strong><em> <hr> </em></strong></div> <div align="center"><font color="#ffcc00" size="6" face="Times New Roman"> <table style="border: 12px dashed rgb(255, 255, 255); width: 100%; color: rgb(255, 204, 51); font-family: times new roman,times,serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse;" cellSpacing="0" cellPadding="8"> <tbody> <tr> <td style="border: 12px dashed rgb(255, 255, 255); width: 50%; border-collapse: collapse;"><font size="5"><font color="#ff6600"></font><a title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><font color="#ff6600" size="5"><strong><em>بازگشت به نقاب کوهستان</em></strong></font></a><font color="#ff6600"><strong><em> </em></strong></font></font></td> <td style="border: 12px dashed rgb(255, 255, 255); width: 50%; border-collapse: collapse;"><font size="5"><a title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><font color="#ff6600" size="5"><strong><em>بازگشت به کوهستان آبی </em></strong></font></a></font></td></tr></tbody></table></font></div> <div align="center"><font color="#ffcc00" size="6" face="Times New Roman"><strong><em> <hr> <hr> <hr> <hr> </em></strong></font></div> text/html 2012-05-15T06:43:14+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi غار و دره زیبای هملون 22/02/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/28 <P align=center><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV><FONT size=3> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></FONT> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2><STRONG><EM>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </EM></STRONG></FONT></FONT></A></FONT></FONT><FONT color=#ffffff size=2></FONT><FONT size=2></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به کوهستان آبی </EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=2><FONT size=6><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></P> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></FONT></FONT></FONT></DIV> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=4>دره زیبای هملون غار هملون و خط الراس سی چال </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=4><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/36525257020271250101.jpg"></FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/37706740891200325064.jpg"></P> <P align=center><FONT size=5><IMG src="http://axgig.com/images/37179862962019465657.jpg" width=441 height=588></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/14972625349049193590.jpg"></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/72014677689649166186.jpg"></FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/71967831230573113507.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/49597985880240907116.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/19655027107752437058.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/00010507276809668449.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/77099625362968482991.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/98714003350186200373.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/38168477387307226763.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/61285035183788076452.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/60019016752193292305.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/56775878852448481910.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/73541299246503266546.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/81638051680260119640.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/70697634837525825615.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/55001770147315033805.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/09454367117508529715.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/04232309328459742144.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/57632559512003195636.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/56035639499872389577.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/63955522278464712652.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/72487707889275485453.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/26595734993340509504.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/98233085415087076746.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/77758303440242004533.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/84571156752005585597.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/26106821149303587196.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/08672657854821030146.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/75835008957037975548.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/44728345393415082939.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/08795509086919840657.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/26954592828421117998.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/88105807681344082474.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/54342310564191217753.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/79160138937304542442.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/85281135181587260901.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/75448743543597319222.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/35494051949122949331.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/82691578566470440418.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/16272678524693385196.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/95241830748643790095.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/17201677790211209630.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/09465480928129697937.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/79412885745914138327.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/35581948532661155239.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/98412787515780418616.jpg"></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=4>ادامه عکسهای دره هملون بزودی </FONT></EM></STRONG></P> text/html 2012-05-09T08:11:23+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi قله کلک چال به آب زندگانی دارآباد 19/02/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/27 <P align=center><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV><FONT size=3> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></FONT> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2><STRONG><EM>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </EM></STRONG></FONT></FONT></A></FONT></FONT><FONT color=#ffffff size=2></FONT><FONT size=2></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به کوهستان آبی </EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; &nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=2><FONT size=6><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></P> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <P align=center></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/27" target=""></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=4>قله کلک چال به دره آب زندگانی دارآباد و باغچه خلیل </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><FONT size=4><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/04539348743358423323.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=5 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/27" target=""><STRONG><EM><FONT size=5> </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><FONT size=4></FONT></P></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/27" target=""></FONT> <P align=center><FONT size=4><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/26522448735318691738.jpg"></FONT></P> <P align=center></A><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=5 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/27" target=""><STRONG><EM><FONT size=5> </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><FONT size=4><FONT color=#000000><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/28656482703859194688.jpg"></FONT></P> <P align=center></A><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT color=#000000 size=5 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/27" target=""><STRONG><EM><FONT color=#000000 size=5> </FONT></EM></STRONG></A></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/36128973942831434303.jpg"></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT color=#000000 size=5 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=5>&nbsp;</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/P5082876.jpg" width=351 height=468></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT color=#000000 size=5 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=5> </FONT></EM></STRONG></P></FONT></EM></STRONG> text/html 2012-05-07T04:54:22+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi صعود به قله دماند گروه بابک 08/02/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/26 <P align=center><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV><FONT size=3> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></FONT> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2><STRONG><EM>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </EM></STRONG></FONT></FONT></A></FONT></FONT><FONT color=#ffffff size=2></FONT><FONT size=2></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به کوهستان آبی </EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=2><FONT size=6><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></P> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></DIV> <P align=center></FONT><STRONG><FONT size=5><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/26" target=""></P> <P align=center><FONT size=5><EM>صعود به قله دماوند توسط گروه بابک 08/02/1391</EM></FONT></P> <P align=center><FONT size=4><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/17878009504489116745.jpg"></EM></FONT></P> <P align=center></A><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></FONT></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/26" target=""><FONT size=6><EM> </EM></FONT></P></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/26" target=""> <P align=center></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/26" target=""><EM><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/Babak%20Damavand.jpg"></EM></P> <P align=center><EM>نفر سمت راست بابک و مهران در چپ</EM></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/20120425295.jpg"></P> <P align=center>پناهگاه گوسفند سرا </P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/20120425296%20copy.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></FONT></A><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/26" target=""><EM><FONT size=6> </FONT></EM></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/20120426302.jpg"></P> <P align=center></A><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></FONT></A><EM><FONT size=6> </FONT></EM></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/20120426301.jpg"></P> <DIV align=left><EM> <HR> </EM></DIV><EM> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=center><FONT size=4>http://www.snow-forecast.com/resorts/Damavand/photos/18631</FONT></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></EM> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به کوهستان آبی </EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></A></DIV> text/html 2012-05-06T07:06:02+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi توچال در یکروز دشوار برای صعود 15/02/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/25 <P align=center><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV><FONT size=3> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></FONT> <DIV align=justify><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2><STRONG><EM>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </EM></STRONG></FONT></FONT></A></FONT></FONT><FONT color=#ffffff size=2></FONT><FONT size=2></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به کوهستان آبی </EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=2><FONT size=6><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></P> <DIV align=right><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></DIV> <P align=center></FONT></FONT></FONT><FONT size=5><STRONG><EM></P> <P align=center><FONT size=5><STRONG><EM>توچال در یکروز دشوار برای صعود</EM></STRONG> </FONT></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042779.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042778.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042803.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042807.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042810%20copy.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042819.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042808.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042827.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042798.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042794.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042793.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042783.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042835.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042836.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P5042841.jpg"></P> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به کوهستان آبی </EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM> <HR> <HR> <HR> <HR> </EM></STRONG></FONT></DIV></EM></STRONG></FONT> text/html 2012-05-05T08:22:34+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi طبیعت زیبای چشمه درازلش دارآباد در بهار 90 http://n-kooh.mihanblog.com/post/24 <STRONG><EM><FONT size=2></FONT></EM></STRONG> <P align=center><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600> </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif">Photo Gallery Snow Forecast </FONT></A></DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif">WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</FONT></A><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <DIV align=right> <HR> <HR> <HR> </DIV> <DIV align=center><FONT size=5><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/24" target=""> <DIV align=center><FONT size=5></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT size=5>طبیت زیبای چشمه درازلش دارآباد</FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></A></FONT><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/04009363992539154229.jpg"></DIV> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P1020468%20copy%20copy.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P1020502%20copy%20copy.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P></FONT></FONT></FONT></EM></STRONG> text/html 2012-05-02T05:49:12+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi زیبائی توچال با حضور جوانترها 08/02/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/23 <STRONG><EM><FONT size=2> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600> </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW MOUNTAIN - N COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <DIV align=right> <HR> <HR> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=5>زیبائی توچال با حضور جوانترها </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272702.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272662.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272660.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P42726688.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272698.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272683.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272685.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272697.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272692.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272744.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272644.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272641.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272674.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272743.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272706.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272709.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272732.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272714.jpg"></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272713.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272719.jpg" width=441 height=588></P> <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4272715.jpg" width=441 height=588></P> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600> </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG></DIV> text/html 2012-04-24T07:35:26+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi توچال سنگ سیاه مراسم یادبود جلال فروزان رابکی 01/02/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/22 <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600> </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW MOUNTAIN - N COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></DIV> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=5>مراسم یادبود جلال فروزان رابکی در شیرپلا</FONT></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ffcc00; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=2 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/A.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/AA.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/AAA.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18388"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18388</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/AAAA.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18389"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18389</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/AAAAA.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18390"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18390</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/AAAAAA.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18391"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18391</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/B.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18392"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18392</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/BB.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp;</FONT></STRONG></EM><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18384"><EM><STRONG><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18384</FONT></STRONG></EM></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/BBB.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18393"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18393</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/BBBB.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18394"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18394</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/BBBBB.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18395"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18395</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/BBBBBB.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18396"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18396</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/C.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18397"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18397</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CC.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18398"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18398</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CCC.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><FONT size=3><STRONG><EM>&nbsp;</EM></STRONG></FONT><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18399"><FONT size=3><STRONG><EM>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18399</EM></STRONG></FONT></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CCCA.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><FONT size=3><STRONG><EM>&nbsp;</EM></STRONG></FONT><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18400"><FONT size=3><STRONG><EM>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18400</EM></STRONG></FONT></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CCCB.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp;</FONT></STRONG></EM><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18401"><EM><STRONG><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18401</FONT></STRONG></EM></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CCCC.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18402"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18402</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CCCCA.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18403"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18403</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CCCCC.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/CCCCCC.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/D.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/DD.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<STRONG><EM><FONT size=3> </FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18407"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18407</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/DDD.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><FONT size=3><STRONG><EM>&nbsp;</EM></STRONG></FONT><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18409"><FONT size=3><STRONG><EM>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18409</EM></STRONG></FONT></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/DDDD.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/75197263399021481675.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp;</FONT></STRONG></EM><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18385"><EM><STRONG><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18385</FONT></STRONG></EM></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/21306220189091021789.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp;</FONT></STRONG></EM><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18386"><EM><STRONG><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18386</FONT></STRONG></EM></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/FFF.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/FFFF.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp; <P align=center><IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/FFFFF.jpg" width=441 height=588></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/07296031370656830127.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><STRONG><FONT size=3>&nbsp;</FONT></STRONG></EM><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18383"><EM><STRONG><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18383</FONT></STRONG></EM></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/99743628047142734365.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=3><EM>&nbsp;</EM></FONT></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18415"><STRONG><FONT size=3><EM>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18415</EM></FONT></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/21388019836382814015.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/57838183329684235859.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18417"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18417</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/72691070958262029066.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG src="http://www.mountain-n.com/saeidi/GGGGGG.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-04-16T14:11:32+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi یک روز بیاد ماندنی 25/01/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/21 <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600> </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW MOUNTAIN - N COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><FONT size=4><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/post/141/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c-25-01-1391" target=""> <P align=center><STRONG><FONT size=4>یک روز بیاد ماندنی مراسم تولد دو همنورد در شیرپلا</FONT></STRONG></P></A></FONT></STRONG> <P align=center><STRONG><FONT size=4></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4></FONT></STRONG></P> <P align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ffcc00; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=5 align=absMiddle> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/75705762072632974103.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/91455708209146038596.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/04120100297206737283.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/04718294078910000807.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/46944884091730737545.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/64573919725962285396.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/03125228184033419704.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/46637689331658018448.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/70015623488348619283.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/69899124308974549910.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/75407267599353260910.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/07966555187552387746.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/87327046156134203698.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/25452898132490975969.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/02376218284827081965.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/65127413291072633480.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/96934777020605397812.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/74769303098505309340.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/72620787170215429906.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/63532624196043721004.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/73466625774511082669.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/25052938146418137130.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/73520691555388138071.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/06116427894757467351.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/12120675838170510344.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/16746440394723064086.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/79262681978055753905.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/56568164282830900637.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/63602839910795441021.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://axgig.com/images/25862037884592706255.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></P> text/html 2012-04-10T06:19:37+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi قله کلک چال به قله توچال 18/01/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/20 <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00>&nbsp;<A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT></EM></STRONG> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT size=2> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT size=2> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></FONT></EM></STRONG></P><STRONG><EM><FONT size=2> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=2><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM><FONT size=2></FONT><FONT size=5>قله کلک چال به قله&nbsp;توچال بهمراه گروه خورشیدی 18/01/1391</FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 535px; HEIGHT: 401px" border=0 hspace=0 alt="جهت دیدن ادامه عکسها روی عکس کلیک کنید" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-91-01/P4062279-copy.jpg"></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=3><EM><STRONG>جهت دیدن عکسها در سایت اسنوفورکست روی عکسها کلیک کنید<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></STRONG></EM></FONT></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=3><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18053" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/04635611878176058646.jpg"></A></FONT></EM></STRONG></P><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=3> <P align=center><FONT size=6></FONT>&nbsp; <A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></FONT></EM></STRONG> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=3><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18052" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/54981570083001756312.jpg"></A></FONT></EM></STRONG></P><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=3> <P align=center><FONT size=6></FONT>&nbsp; <A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></FONT></EM></STRONG> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18067" target=""></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18060" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/98827424585109800179.jpg"></A></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=3>قبل از قله کلک چال&nbsp; خورشیدی - مصطفی - حسین و در انتها علی </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18059" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-91-01/P4062259.jpg"></A></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=4>از راست به چپ خورشیدی - مصطفی - حسین</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=4><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/46199678202005769681.jpg"></FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=4>گردنه پیاز چال حسین در جلوی تصویر و علی </FONT></EM></STRONG></P><FONT size=4> <P align=center><FONT size=6><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18057" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/02594214973213922359.jpg"></EM></STRONG></A></FONT></P><FONT size=6> <P align=center><FONT size=6></FONT><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=6><STRONG><EM> </EM></STRONG></FONT></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18059" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4062259.jpg"></EM></STRONG></A></P> <P align=center><FONT size=6></FONT><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A></P> <P align=center><FONT size=6><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18058" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/25002482922239051959.jpg"></EM></STRONG></A><STRONG><EM>&nbsp;</EM></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=6></FONT><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18060" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" src="http://www.mountain-n.com/saeidi/P4062260.jpg"></EM></STRONG></A></P> <P align=center><FONT size=6></FONT><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18064" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/39310035270071451845.jpg"></EM></STRONG></A></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=3>خط الراس پیاز چال به توچال منطقه برف چال در جلوی تصویر </FONT><FONT color=#ffcc00 size=3>خورشیدی - مصطفی - علی و در انتها حسین</FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=3><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18061" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/34235821192331370307.jpg"></EM></STRONG></A></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=3><STRONG><EM>روی خط الراس بین لزون شرقی و غربی و کوههای پشت تصویر سرکچال و کلون بستک و سی چال</EM></STRONG></FONT></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18062" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/62899024776928956709.jpg"></EM></STRONG></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18068" target=""><STRONG><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/45943447307751790618.jpg"></EM></STRONG></A></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=4><EM>عکس در روی قله چهار پالون و قله توچال در گوشه تصویر </EM></FONT></STRONG></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18063" target=""><EM><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/07023162717149549389.jpg"></EM></A></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=2><STRONG>آقای خورشیدی سرپرست گروه&nbsp;قبل از&nbsp;دگرگونی هوا و بارش برف و تگرگ متاسفانه بعلت ورود رطوبت به داخل لنز دوربین نتوانستم از ادامه مسیر عکس تهیه نمایم</STRONG></FONT></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/18047" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/15220201999375518966.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/88054884232624852921.jpg"></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; &nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/71449679538225231423.jpg"></P> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=3><STRONG>هر تکه از سنگ این برج را&nbsp;در زمان قبل از انقلاب گروههای پیشاهنگی از شهرها و استانهای مختلف آورده اند</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT></EM></STRONG> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT size=2> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT size=2> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600></FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600> </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></FONT></EM></STRONG></DIV><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW MOUNTAIN - N COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></FONT></EM></STRONG></P><STRONG><EM><FONT size=2> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></FONT> <DIV align=right><FONT size=4><FONT size=6><STRONG><EM><FONT size=2><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM><FONT size=2> <HR> </FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></FONT></DIV> text/html 2012-03-31T04:53:13+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi هیجان در زیر نقاب برفی در نقاب کوهستان 07/01/1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/19 <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></EM></STRONG><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG> </P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><FONT color=#ff6600>&nbsp;</FONT><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT color=#ff6600 size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A><FONT color=#ff6600>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW MOUNTAIN - N COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT size=5>هیجان در زیر نقاب برفی در نقاب کوهستان 07/01/1391</FONT></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ffcc00; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=5 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17908" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/49249104430907017714.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><FONT size=6>&nbsp;</FONT><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17901" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3262236.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp; <A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; &nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17913" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/99154657814198350707.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17904" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3262141.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17907" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/99397451698367539163.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp; <A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17903" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/55294884115525029118.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/16197871443411368499.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17920" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/86888094101518937141.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/72121871414694715178.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/40093408190464886606.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17921" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3262121.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17927" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/01867945251563833967.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17928" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/63118980780950179471.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; &nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/56823172196508811380.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><FONT size=6></FONT><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17925" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/63210323640431268050.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17926" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/98758707882401143490.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17929" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/46328563532891385057.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17930" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/07440946537415825389.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17905" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/16900347133175063895.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; &nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/84078060803772497385.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/07549677531172483015.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17933" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/20025965102284421436.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; &nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17911" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/15255315912599907134.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17932" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/29685015345746965075.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/46543915976515331775.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17935" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/67456443600842602595.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17910" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/87822473895517629454.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17923" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/01555267087037989091.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17918" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/39530699902860338821.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17909" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/82558326847094712522.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17922" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/65453103702438418599.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17934" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/26321875924814727418.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17919" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/63393891300427555033.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; &nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/98220642989695065422.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/85458444324161330368.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/20693024934673345417.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/25550470197760173494.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/41830867569323007627.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; &nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/22127648761136245774.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/51036031123069852073.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; &nbsp;COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/39081451663824804633.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/43442182022470100108.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><IMG border=NaN hspace=NaN alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/00315127587585394996.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/85172971077514935234.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; &nbsp;MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/61257845640883653314.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG> text/html 2012-03-25T18:55:27+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi برنامه اولین جمعه سال 91/01/04 http://n-kooh.mihanblog.com/post/18 <STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></EM></STRONG> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=center></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG><FONT color=#ffcc33><FONT color=#ff0000><STRONG><EM><FONT size=3><FONT color=#00ff00></FONT><FONT color=#00ff00>عید <FONT color=#ffffff>نوروز</FONT> </FONT><FONT color=#ff0000>مبارک &nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT><FONT color=#00ff00>عید<FONT color=#ffffff> نوروز</FONT> <FONT color=#ff0000>مبارک&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT></FONT><FONT color=#00ff00>عید<FONT color=#ffffff> نوروز</FONT></FONT><FONT color=#ff0000> مبارک</FONT> </FONT></EM></STRONG></FONT></FONT></DIV><FONT color=#ffcc33> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><FONT size=5><STRONG><EM>اولین جمعه سال 1391/01/04</EM></STRONG></FONT></FONT></P> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17916" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/09408826690820523490.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17724" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3232057.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17915" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3232059.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17718" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/85886051038289350158.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17914" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/28232332393689605198.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17717" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/47469263964148491888.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG> <P align=center><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17917" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3232077.jpg"></A></P> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3232078.jpg"><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=2 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></EM></STRONG></P> <DIV align=left></DIV> <DIV align=center><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><FONT size=6 face="Times New Roman"><STRONG><EM>Ali Saeidi N</EM></STRONG></FONT></A><FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A> </FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></DIV> text/html 2012-03-23T16:47:57+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi صعود به قله دماوند اول فروردین 1391 توسط گروه بابک http://n-kooh.mihanblog.com/post/17 <STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT size=2> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><STRONG><EM><FONT size=6 face="Times New Roman">Ali Saeidi N</FONT></EM></STRONG></A><FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=left></DIV> <DIV align=left><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp; </FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=center></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></FONT></EM></STRONG><FONT color=#ffcc33><FONT color=#ff0000><STRONG><EM><FONT size=3><FONT color=#00ff00></FONT><FONT color=#00ff00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عید <FONT color=#ffffff>نوروز</FONT> </FONT><FONT color=#ff0000>مبارک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT><FONT color=#00ff00>عید<FONT color=#ffffff> نوروز</FONT> <FONT color=#ff0000>مبارک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</FONT></FONT><FONT color=#00ff00>عید<FONT color=#ffffff> نوروز</FONT></FONT><FONT color=#ff0000> مبارک</FONT> </FONT></EM></STRONG></FONT></FONT></DIV><FONT color=#ffcc33> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=right> <HR> </DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT size=3></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT size=3>صعود به قله دماوند در لحظات تحویل سال توسط گروه بابک</FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV><STRONG><EM><FONT size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ffcc00; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=5 align=absMiddle> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17640" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/17725138938164332016.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17637" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/34710046662378565905.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17638" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/22552090084194401240.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17641" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=absMiddle src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/60135921513075216138.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></P></EM></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=5><FONT face=Wingdings><FONT size=7>D</FONT> </FONT></FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17636"><FONT size=3><STRONG><EM>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17636</EM></STRONG></FONT></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17639"><STRONG><EM><FONT size=3>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17639</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17642"><FONT size=3><STRONG><EM>http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17642</EM></STRONG></FONT></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></FONT></DIV><STRONG><EM><FONT size=3><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/post/135/%d9%82%d9%84%d9%87-%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-1391-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9" target=""> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>کلیه عکسهای دماوند با موبایل و توسط آقا بابک گرفته شده است</FONT></EM></STRONG></P></A></FONT></EM></STRONG> text/html 2012-03-21T08:42:16+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi لحظه تحویل سال 1391 http://n-kooh.mihanblog.com/post/15 <DIV align=right><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT size=2> <DIV align=left>&nbsp;</DIV> <DIV align=left><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><STRONG><EM><FONT size=6 face="Times New Roman">Ali Saeidi N</FONT></EM></STRONG></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=left>&nbsp;</DIV> <DIV align=left>&nbsp;<STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> </FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <HR> <HR> <HR> <HR> <P align=center>&nbsp;&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <HR> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></FONT></EM></STRONG><FONT color=#ffcc33><FONT color=#ff0000><STRONG><EM><FONT size=3><FONT color=#00ff00>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT color=#00ff00>عید <FONT color=#ffffff>نوروز</FONT> </FONT><FONT color=#ff0000>مبارک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT color=#00ff00>عید<FONT color=#ffffff> نوروز</FONT> <FONT color=#ff0000>مبارک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT><FONT color=#00ff00>عید<FONT color=#ffffff> نوروز</FONT></FONT><FONT color=#ff0000> مبارک</FONT> </FONT></EM></STRONG></FONT></DIV> <P></P> <P align=center><A href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/"><STRONG><EM><FONT size=6 face="Times New Roman"><IMG border=3 hspace=0 alt="عید نوروز بر همگان مبارک باد" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/27368672196024716671.jpg"></FONT></EM></STRONG></A></P> <P><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=4></FONT></EM></STRONG></P></FONT><FONT color=#ffcc33></FONT><STRONG><EM><FONT size=4><FONT color=#ff6600><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""> <P align=right><STRONG><EM><FONT color=#ffff00 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سال خوبی را برای همه آرزو میکنم</FONT></EM></STRONG></P> <P align=right></A></FONT></FONT></EM></STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1375915031.gif"></A></P><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=4><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=4></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG> <P align=right><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=4><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/30349826551549739564.gif"></P> <DIV align=center><FONT color=#ffcc00><FONT size=2 face=impact>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT><A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=2 face=impact>افتتاح وب سایت نقاب کوهستان بمناسبت سال جدید :</FONT></A></FONT></DIV><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><A title="" href="http://www.mountain-n.com/" target=_blank><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"> <P align=right><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"></A></FONT></FONT></FONT></FONT> <DIV align=center><FONT size=6 face="georgia,times new roman,times,serif"><A title="" href="http://www.mountain-n.com/" target=""> <DIV align=center><FONT size=6 face="georgia,times new roman,times,serif">WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></DIV></A></FONT><FONT size=3></FONT></DIV> <DIV align=justify><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></DIV> <DIV align=justify><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لحظه تحویل سال 1391</FONT></DIV> <DIV align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ffcc00; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=6 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17650" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/31784814911376497407.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<STRONG><EM><FONT size=3>عکس بالا در لحظه تحویل سال گرفته شده است</FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17649" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/18375603709797870562.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17648" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/38563385809549179019.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17653" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/12487804660915840264.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17652" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3201890.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17656" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P32019j00.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17651" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/47811249353704436309.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17661" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/17508453159382586702.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17665" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/59432558718750373593.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17657" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/88992706580048168162.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17662" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/89090122600584240810.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17663" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/PF3201911.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17654" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3201893.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17655" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/17011827241987434144.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17658" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/91599988198975461922.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17660" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3201908.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17673" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3201962.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17667" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/65406688989114884569.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17666" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/55839743934365031080.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17669" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/67658552605159146527.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=2><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17673" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/06108295406731882070.jpg"></A></FONT></EM></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;<A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17673" target=""></A><A href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17668"><STRONG><EM><FONT size=2>http://www.snow-forom/resorts/Tochal/photos/17668ecast.c</FONT></EM></STRONG></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17670" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/41771182504788415190.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17672" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/77335138515656119557.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid">&nbsp;<A title=Snow href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17659" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3201907.jpg"></A></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center>&nbsp; <A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face=Georgia></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG> text/html 2012-03-19T05:28:54+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi غار نمکی در گرمسار 26/12/1390 http://n-kooh.mihanblog.com/post/14 <DIV align=left>&nbsp;</DIV> <DIV align=left><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><STRONG><EM><FONT size=6 face="Times New Roman">Ali Saeidi N</FONT></EM></STRONG></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00>&nbsp;</FONT></EM></STRONG><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A></FONT></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=left>&nbsp;</DIV> <DIV align=left>&nbsp;<STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> </FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves&nbsp; springs, rivers and wilderness areas, historic&nbsp;</FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <HR> <HR> <HR> <HR> <P align=center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6>&nbsp;</FONT></P> <HR> <HR> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG> <P align=justify><STRONG><EM><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></EM></STRONG></P> <P align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc33 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غار نمکی در گرمسار</FONT></EM></STRONG></P> <P align=justify> <P align=justify><STRONG><EM><FONT size=2></FONT></EM></STRONG></P><EM><FONT size=2> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ffcc00; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=5 align=absMiddle> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/16186057395217440293.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><FONT color=#ffcc00 size=2><STRONG>&nbsp; کوههای سرخ رنگ در منطقه کویری گرمسار&nbsp; </STRONG></FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161710.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/31768748286274466297.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/51533348238746581028.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=right src="http://www.axgig.com/images/75505565224043470894.jpg"></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><FONT color=#ffcc00 size=2><EM><STRONG>عکس پایین&nbsp;آقای <A title="" href="http://neshate-koohestan.blogfa.com/post-2003.aspx" target="">پرویز ستوده</A> در حال نگاه کردن به ورودی غار در پایین دره </STRONG></EM></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=right src="http://www.axgig.com/images/20486662935691700538.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/49824399918259834918.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><EM><FONT size=2><STRONG>&nbsp; این هم سنگهای زیبای نمک بالای 80 درصد که به شکلهای&nbsp; هندسی زیبا در آمده است&nbsp; </STRONG></FONT></EM></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/00727438809161646891.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><FONT size=2><STRONG>این غار دارای دو دهنه ورودی میباشد در عکس پایین ورودی بالایی غار میباشد </STRONG></FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=right src="http://www.axgig.com/images/16028683766085058336.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><FONT size=2><STRONG>&nbsp; رودخانه نمکی&nbsp;بهترین مسیر برای رسیدن به دهنه غار نمکی </STRONG></FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/00198928066006674383.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/34352849179644826857.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/27290654385320548951.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><FONT size=2><STRONG>&nbsp;این هم قندیل های نمکی شبیه به نیزه های&nbsp;برنده</STRONG></FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/17137619949366343786.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161734.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><FONT size=2><STRONG>&nbsp;ورودی بالایی غار نمکی </STRONG></FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161736.jpg"></STRONG></P> <P><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161746.jpg"></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><FONT size=2><STRONG>&nbsp;ورودی پایین غار نمکی </STRONG></FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161743.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161744.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG>&nbsp; <EM><FONT size=2>قتلگاه پرندگان شکار شده که توسط حیوانی شکار شده و به داخل این غار اورده شده است به شعاع 3 متر مربع پر جمع شده است </FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161742.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><STRONG>&nbsp; <EM><FONT size=1>البته بقایای جسد گرگی تکه پاره شده را در بیرون غار دیدیم مثل اینکه منطقه کاملا وحشی میباشد</FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/72935742742168261925.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"> <P align=center><EM><FONT size=2><STRONG>&nbsp; این سنگهای نمک که&nbsp; در مصارف صنعتی بکار میرود&nbsp; کاملا تیز و برنده هستند </STRONG></FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161801.jpg"></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #33ccff 1px solid; BORDER-LEFT: #33ccff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #33ccff 1px solid; BORDER-RIGHT: #33ccff 1px solid"><STRONG>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/38939713220712010114.jpg"></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT> <P align=right><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; غار نمکی کاملا طبیعی میباشد -&nbsp;در ادامه مسیر معدن زیبای نمک قائم </FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=right><STRONG><FONT color=#ffcc00 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عکسهای معدن نمک قائم در انتهای سردره</FONT></STRONG></P><FONT size=2> <P align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ffcc00; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=5 align=right> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/28414462602174103993.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=3>&nbsp;آقای پرویز ستوده در کنار وردی معدن نمک قائم</FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/36485186013721249794.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/60774341321716735336.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=2>&nbsp;اقای پرویز ستوده در حال نگاه کردن به قندیل های آویزان در سقف معدن</FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/05039322320928332107.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid"> <P align=center><FONT size=2><EM><STRONG>&nbsp;دریاچه کوچک و زیبای داخل معدن</STRONG></EM></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/33014931711508984259.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/07052540432987286080.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/49623259650612507952.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;آقای پرویز ستوده در&nbsp; حال عکسبرداری از مناظر زیبای معدن</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid">&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/47683736677030721233.jpg"></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid"> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=2>&nbsp;از این همه زیبایی هر چه بگوییم کم گفته ام</FONT></EM></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #3366ff 1px solid; BORDER-LEFT: #3366ff 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #3366ff 1px solid; BORDER-RIGHT: #3366ff 1px solid"> <P>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.axgig.com/images/58526635063399072804.jpg"></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161756.jpg"></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=2>طبیعت زیبای کوههای سرخ رنگ قبل از شهر کوهستانی&nbsp;ساران شمال ایوانکی </FONT></EM></STRONG></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3161806.jpg"></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P></FONT></EM> text/html 2012-03-14T18:32:41+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi توچال شیرپلا 1390/12/19 http://n-kooh.mihanblog.com/post/13 <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman">&nbsp;<FONT size=2> </FONT> <DIV align=left><A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><STRONG><EM><FONT size=6 face="Times New Roman">Ali Saeidi N</FONT></EM></STRONG></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A>&nbsp;</FONT></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=justify><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=justify> <HR> </DIV><FONT size=3> <DIV align=justify> <HR> </DIV></FONT> <DIV align=justify> <HR> </DIV> <DIV align=left><FONT size=2><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <DIV align=center><FONT color=#ffffff size=2>Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic </FONT></FONT></EM></STRONG></A></FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=2></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT size=2></DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV> <DIV align=left> <HR> </DIV></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><FONT size=5><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><FONT size=5><STRONG><EM>بازگشت به نقاب کوهستان</EM></STRONG></FONT></A></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <HR> <HR> <HR> <HR> <P align=center>&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=2><FONT size=6> </FONT></P> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><FONT color=#cccccc></FONT></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ff9900 size=6 face="Times New Roman"><A title="" href="http://n-kooh.mihanblog.com/post/13" target=""> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ff9900 size=6 face="Times New Roman">توچال شیرپلا</FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></A></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17243" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/43574679829618712968.jpg"></A></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><A title="" href="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/photos/17244" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/08604060735874573216.jpg"></A></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091698.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/41924806344243785965.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/61134079353127679619.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://www.axgig.com/images/17415820698390405688.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/00456538359187771988.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091595.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091606.jpg"></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/42809229267504137232.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/Pp30916077.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091664.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="Snow Forecast Snow Forecast Snow Forecast" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/Ph3091610.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091684.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><A title="" href="http://ups.night-skin.com/ucp.php?go=fileuser&amp;id=3105" target=""> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/Ppf3091609.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV></A></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091675.jpg"></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/Pn3p091608.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P309pii1623.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/13197857966591132577.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P309162555.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/07126592062707009007.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/91165493772537724725.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/98073738833722682576.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091627.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091628.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091631.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091632.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://ups.night-skin.com/up-90-12/P3091647.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/40866857872192750298.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/77490854451211427973.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/05414438898865359264.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/95954514854578860269.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/11562411755759307336.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/16854743755070890273.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/88773934684677957717.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/90713649451502632147.jpg"></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center> <HR> <HR> <HR> <HR> <HR> </DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><EM><STRONG><FONT size=5>&nbsp;<A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""><EM><STRONG><FONT size=5>بازگشت به نقاب کوهستان</FONT></STRONG></EM></A></FONT></STRONG></EM></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=5>&nbsp;<A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""><STRONG><EM><FONT size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></A></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></EM></STRONG></DIV> <DIV align=center><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <HR> <HR> <HR> </FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"> <HR> <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT size=6 face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A></DIV> <HR> <HR> <HR> <HR> <HR> <A title="" href="http://uplod.ir/v8r09udwaazc/PC161397.AVI.htm" target=""></A></FONT></EM></STRONG> text/html 2012-03-14T04:56:12+01:00 n-kooh.mihanblog.com ali saeidi Beautiful images of nature, mountains, peaks, caves springs, rivers and wilderness areas, historic http://n-kooh.mihanblog.com/post/12 &nbsp; <DIV align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="http://en-gb.facebook.com/neghabekoohestan"><STRONG><EM><FONT size=6 face="Times New Roman">Ali Saeidi N</FONT></EM></STRONG></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=6><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffcc00><A href="http://en-gb.facebook.com/people/Ali-Saeidi/100002082456001"><STRONG><EM>facebook</EM></STRONG></A></FONT></FONT></FONT><STRONG><EM><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffffff>ن</FONT><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">twitt</A></FONT></FONT><FONT size=7 face=WingDings><FONT color=#ffcc00 size=6 face="times new roman, times, serif"><A href="http://twitter.com/#!/koohestanblue">er</A>&nbsp;</FONT></FONT></EM></STRONG><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT><A href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/"><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></A></EM></STRONG></DIV> <DIV align=right><STRONG><EM><FONT color=#ffcc00 size=6 face="Times New Roman"></FONT></EM></STRONG>&nbsp;</DIV> <HR> <HR> <HR> <HR> <HR> <P></P> <P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #cccccc; FONT-SIZE: 15px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT size=6><STRONG><EM><FONT size=6><STRONG><EM><FONT size=6><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=6>NEGHABE KOOHESTAN</FONT></EM></STRONG></P></A></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P> <HR> <HR> <HR> <HR> <HR> <SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><STRONG><EM><IMG style="WIDTH: 112px; HEIGHT: 200px" border=0 hspace=5 alt="قله سیاه غار عکسها بزودی" align=right src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg" width=112 height=200 _fcksavedurl="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg"></EM></STRONG></A></FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><STRONG><EM><IMG style="WIDTH: 112px; HEIGHT: 200px" border=0 hspace=5 alt="قله سیاه غار عکسها بزودی" align=right src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg" width=112 height=200 _fcksavedurl="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg"></EM></STRONG></A></FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><STRONG><EM><IMG style="WIDTH: 112px; HEIGHT: 200px" border=0 hspace=5 alt="قله سیاه غار عکسها بزودی" align=right src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg" width=112 height=200 _fcksavedurl="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg"></EM></STRONG></A></FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><STRONG><EM><IMG style="WIDTH: 112px; HEIGHT: 200px" border=0 hspace=5 alt="قله سیاه غار عکسها بزودی" align=right src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg" width=112 height=200 _fcksavedurl="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg"></EM></STRONG></A></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma><A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><STRONG><EM><IMG style="WIDTH: 112px; HEIGHT: 200px" border=0 hspace=5 alt="قله سیاه غار عکسها بزودی" align=right src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg" width=112 height=200 _fcksavedurl="http://www.pic.iran-forum.ir/images/0zlnge4120pc57lu1hkj.jpg"></EM></STRONG></A></FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #ffcc00"><FONT size=2 face="Times New Roman"><STRONG><FONT size=1> <P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; COLOR: #ffcc33; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed" cellSpacing=0 cellPadding=8> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT color=#3333ff size=5><A title="" href="http://neghabekoohestan.blogfa.com/" target=""> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به نقاب کوهستان</FONT></EM></STRONG></P></A></FONT></EM></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 12px dashed; BORDER-LEFT: #ffffff 12px dashed; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ffffff 12px dashed; BORDER-RIGHT: #ffffff 12px dashed"><STRONG><EM><FONT color=#3333ff size=5><STRONG><EM><FONT color=#ffffff size=5><A title="" href="http://www.koohestan-blue.blogfa.com/" target=""> <P align=center><STRONG><EM><FONT color=#ff6600 size=5>بازگشت به کوهستان آبی </FONT></EM></STRONG></P></A></FONT></EM></STRONG></FONT></EM></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></P></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN> <P><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #ffcc00"> <P>&nbsp;&nbsp; </P> <P> <HR> <HR> <HR> <HR> <HR> </SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN> <P><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Tahoma><EM><FONT face=Wingdings><FONT size=6></P> <P><STRONG></STRONG></P></EM></FONT> <P align=center></SPAN></SPAN></P> <P align=center></FONT></FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.snow-forecast.com/users/7ba3e/photos"><FONT size=6 face="times new roman, times, serif"><STRONG><EM>Photo Gallery Snow Forecast </EM></STRONG></FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <P align=center></P><STRONG><FONT size=6 face=Wingdings><FONT color=#ffffff><FONT color=#000000 face=Tahoma></FONT> <HR> </FONT></FONT></STRONG><FONT size=6><FONT color=#ffffff face=Wingdings><STRONG> <DIV align=center></STRONG></FONT></FONT><FONT face="times new roman, times, serif"><FONT size=6><FONT color=#ffcc00> <HR> </FONT></FONT></FONT> <HR> <HR> <A href="http://www.mountain-n.com/"><IMG style="WIDTH: 371px; HEIGHT: 111px" border=0 hspace=0 alt=mountain-n.com align=baseline src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1375915031.gif"></A></DIV> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.axgig.com/images/30349826551549739564.gif"></P> <P align=center><STRONG><EM><FONT size=6></FONT></EM></STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.mountain-n.com/"><FONT size=6 face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif"><STRONG><EM>WWW&nbsp;&nbsp; MOUNTAIN - N&nbsp;&nbsp; COM</EM></STRONG></FONT></A><STRONG><EM><FONT size=6> </FONT></EM></STRONG></P> <P align=center> <HR> <HR> <HR> <HR> <P align=left><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/12/atrty/1337102687/avrvy/740642//key/%3Clink%20href=" type=text/css rel=stylesheet media="screen" feed.css? stylesheets www.snow-forecast.com http:>&nbsp;</P> <DIV id=wf-weatherfeed><IFRAME style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; OVERFLOW: hidden; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" height=272 marginHeight=0 src="http://www.snow-forecast.com/resorts/Tochal/forecasts/feed/top/m" frameBorder=0 width=469 allowTransparency marginWidth=0 scrolling=no><p>Your browser does not support iframes.</p></IFRAME> <DIV id=wf-link><A href="http://www.snow-forecast.com/"><IMG alt="Snow Forecast" src="http://www.snow-forecast.com/images/feed/snowlogo-150.png"></A> <P id=cmt>&nbsp;</P></DIV></DIV> <P align=left></A></P>